Vigil pays tribute to 5Pointz:Gallery

Vigil pays tribute to 5Pointz